Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Ладигiн Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 12113 Житомирська область, Хорошiвський район, селище Червоногранiтне вул. Гранiтна, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00292468
5. Міжміський код та телефон, факс (04145) 76-2-31 (04145) 76-2-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00292468.smida.gov.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Компанiя «IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (IKODIPLO TRADING LIMITED) НЕ 217569
1.14751
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Компанiї «IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (IKODIPLO TRADING LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 217569, який перебував на посадi з 23.04.2014 р. по 27.04.2017 року. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 1,14751% вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
27.04.2017 припинено повноваження член (Голова) Ревiзiйної комiсiї Сиротiн Дмитро Вiкторович
0.00087
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" достроково припинено повноваження члена (Голови) Ревiзiйної комiсiї Сиротiна Дмитра Вiкторовича, який перебував на посадi з 14.04.2016 р. по 27.04.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00087% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду нiкого не обрано.
27.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Терещенко Олена Миколаївна
0.00022
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Терещенко Олену Миколаївну, яка перебувала на посадi з 14.04.2016 р. по 27.04.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00022% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду нiкого не обрано.
27.04.2017 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Савчук Олександр Михайлович
0.00108
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Савчука Олександра Михайловича, який перебував на посадi з 14.04.2016 р. по 27.04.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00108% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду нiкого не обрано.
27.04.2017 припинено повноваження член (Голова) Наглядової ради Курмаєв Марат Костянтинович
0.00065
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена (Голови) Наглядової ради Курмаєва Марата Костянтиновича, який перебував на посадi з 23.04.2014 р. по 27.04.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00065% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
27.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Поляков Святослав Євгенiйович
0.00043
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Полякова Святослава Євгенiйовича, який перебував на посадi з 23.04.2014 р. по 27.04.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00043% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
27.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Жданов Сергiй Анатолiйович
0.00043
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Жданова Сергiя Анатолiйовича, який перебував на посадi з 23.04.2014 р. по 27.04.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00043% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
27.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Лук’янчук Iван Григорович
0.00022
Зміст інформації:
27.04.2017 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Лук’янчука Iвана Григоровича, який перебував на посадi з 23.04.2014 р. по 27.04.2017 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00022% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства
27.04.2017 обрано член (Голова) Наглядової ради Курмаєв Марат Костянтинович
0.00065
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 27.04.2017 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Курмаєва Марата Костянтиновича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00065% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних рiчних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Генерального директора, член (Голова) Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» вiд 27.04.2017 р. Курмаєв М.К. обраний Головою Наглядової ради.
27.04.2017 обрано член Наглядової ради Поляков Святослав Євгенiйович
0.00043
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 27.04.2017 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Полякова Святослава Євгенiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00043% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних рiчних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор, директор з правових питань, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2017 обрано член Наглядової ради Лук’янчук Iван Григорович
0.00022
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 27.04.2017 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Лук’янчука Iвана Григоровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00022% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних рiчних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2017 обрано член Наглядової ради Савчук Олександр Михайлович
0.00108
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 27.04.2017 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Савчука Олександра Михайловича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00108% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних рiчних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
27.04.2017 обрано член Наглядової ради Сiдько Олександра Станiславiвна
0
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 27.04.2017 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради Сiдько Олександру Станiславiвну, яка акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа, є представником акцiонера Компанiї «IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (IKODIPLO TRADING LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 217569, яка на момент прийняття рiшення володiла пакетом акцiй, що становить 1,14751% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – до наступних рiчних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа-пiдприємець. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.