Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Ладигiн Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 12135 селище Червоногранiтне Володарсько-Волинського району Житомирської областi, вул. Ленiна,буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00292468
5. Міжміський код та телефон, факс (04145) 76-2-31 (04145) 76-2-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.lezniki.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Мiшкорiз Володимир Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 14.04.2016 р. прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Мiшкорiза Володимира Миколайовича, який на момент прийняття рiшення не володiє акцiями ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Особа перебувала на посадi: 2 роки.
14.04.2016 припинено повноваження член (Голова) Ревiзiйної комiсiї Сиротiн Дмитро Вiкторович
0.0009
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 14.04.2016 р. припинено повноваження члена (Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства: Сиротiна Дмитра Вiкторовича, якому на момент прийняття рiшення належить 20 штук простих iменних акцiй (0,0009% статутного капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Особа перебувала на посадi: 2 роки.
14.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Терещенко Олена Миколаївна
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 14.04.2016 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Терещенко Олену Миколаївну, якiй на момент прийняття рiшення належить 5 штук простих iменних акцiй (0,0002% статутного капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Особа перебувала на посадi: 2 роки.
14.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Савчук Олександр Михайлович
0.0011
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 14.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера: Савчука Олександра Михайловича, якому на момент прийняття рiшення належить 25 штук простих iменних акцiй (0,0011% статутного капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, фiзична особа –пiдприємець, посад в органах емiтента не обiймав. Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення загальних зборiв акцiонерiв.Строк, на який обрано особу: 5 рокiв
14.04.2016 обрано член (Голова) Ревiзiйної комiсiї Сиротiн Дмитро Вiкторович
0.0009
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 14.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера:
Сиротiна Дмитра Вiкторовича, якому на момент прийняття рiшення належить 20 штук простих iменних акцiй (0,0009% статутного капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» вiд 14.04.2016 р. Сиротiн Дмитро Вiкторович обраний Головою Ревiзiйної комiсiї.
14.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Терещенко Олена Миколаївна
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 14.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера: Терещенко Олену Миколаївну, якiй на момент прийняття рiшення належить 5 штук простих iменних акцiй (0,0002% статутного капiталу) ПАТ «Лезникiвський кар‘єр». Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа – пiдприємець, член Ревiзiйної комiсiї.
Обгрунтування змiн у персональному складi: рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв.