Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Ладигiн Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 12135 селище Червоногранiтне Володарсько-Волинського району Житомирської областi вул. Ленiна,буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00292468
5. Міжміський код та телефон, факс (04145) 76-2-31 (04145) 76-2-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2014 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Кухарська Юлiя Михайлiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Кухарська Юлiя Михайлiвна.
Особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Вказана особа акцiями ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
23.04.2014 припинено повноваження член (Голова) Наглядової ради Курмаєв Марат Костянтинович
0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена (Голови) Наглядової ради Товариства:
Курмаєв Марат Костянтинович.
Особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 15 штук простих iменних акцiй (0,0006%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки 10 мiсяцiв.
23.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Жданов Сергiй Анатолiйович
0.0004
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства: Жданов Сергiй Анатолiйович.
Особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 10 штук простих iменних акцiй (0,0004%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки 10 мiсяцiв.
23.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Поляков Святослав Євгенiйович
0.0004
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства:
Поляков Святослав Євгенiйович.
Особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 10 штук простих iменних акцiй (0,0004%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки 10 мiсяцiв.
23.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Жмуцький Юрiй Цезарович
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства: Жмуцький Юрiй Цезарович
Особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Вказана особа акцiями ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки 10 мiсяцiв.
23.04.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Компанiя IKODIPLO TRADING LIMITED (IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД)
81.5999
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства:
Компанiя IKODIPLO TRADING LIMITED (IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД), реєстрацiйний номер: НЕ 217569,
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi емiтента: 1 884 428 штук простих iменних акцiй (81,5999%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки
23.04.2014 припинено повноваження член (Голова) Ревiзiйної комiсiї Журавльова Ольга Вячеславiвна
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена (Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Журавльова Ольга Вячеславiвна.
Особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 5 штук простих iменних акцiй (0,0002%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки 10 мiсяцiв.
23.04.2014 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Сиротiн Дмитро Вiкторович
0.0009
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Сиротiн Дмитро Вiкторович.
Особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 20 штук простих iменних акцiй (0,0009%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки 10 мiсяцiв
23.04.2014 обрано член Наглядової ради Компанiя IKODIPLO TRADING LIMITED (IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД)
81.5999
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акцiонера:
Компанiю IKODIPLO TRADING LIMITED (IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД), реєстрацiйний номер: НЕ 217569.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 1 884 428 штук простих iменних акцiй (81,5999%).
Строк, на який обрано особу: три роки.
23.04.2014 обрано член (Голова) Наглядової ради Курмаєв Марат Костянтинович
0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акцiонера: Курмаєв Марат Костянтинович.
Посадова особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 15 штук простих iменних акцiй (0,0006%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: три роки
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Генерального директора, Голова Наглядової ради.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» вiд 23.04.2014 р. Курмаєв Марат Костянтинович обраний Головою Наглядової ради.
23.04.2014 обрано член Наглядової ради Жданов Сергiй Анатолiйович
0.0004
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акцiонера: Жданов Сергiй Анатолiйович.
Посадова особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 10 штук простих iменних акцiй (0,0004%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: три роки
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: керуючий директор, генеральний директор, член Наглядової ради.
23.04.2014 обрано член Наглядової ради Поляков Святослав Євгенiйович
0.0004
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акцiонера: Поляков Святослав Євгенiйович.
Посадова особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 10 штук простих iменних акцiй (0,0004%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: три роки
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, член Наглядової ради.
23.04.2014 обрано член Наглядової ради Лук‘янчук Iван Григорович
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акцiонера: Лук‘янчук Iван Григорович.
Посадова особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 5 штук простих iменних акцiй (0,0002%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: три роки
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора
23.04.2014 обрано член Ревiзiйної комiсiї Мiшкорiз Володимир Миколайович
0.0011
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера: Мiшкорiз Володимир Миколайович
Посадова особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 25 штук простих iменних акцiй (0,0011%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: 5 рокiв
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор.

23.04.2014 обрано член (голова) Ревiзiйної комiсiї Сиротiн Дмитро Вiкторович
0.0009
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера: Сиротiн Дмитро Вiкторович
Посадова особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 20 штук простих iменних акцiй (0,0009%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: 5 рокiв
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» вiд 23.04.2014 р. Сиротiн Дмитро Вiкторович обраний Головою Ревiзiйної комiсiї.
23.04.2014 обрано член Ревiзiйної комiсiї Терещенко Олена Миколаївна
0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» 23.04.2014 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано акцiонера: Терещенко Олена Миколаївна
Посадова особа не надавала згоди на розголошення даних документу, що посвiдчує особу.
Пакет акцiй емiтента, якi належать цiй особi, та вiдповiдний розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» на момент прийняття рiшення: 5 штук простих iменних акцiй (0,0002%).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: 5 рокiв
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа –пiдприємець, посад в органах емiтента не обiймала.