Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чайка Валерiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 12135 Житомирська область, Хорошiвський район, селище Червоногранiтне вул. Гранiтна, буд.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00292468
5. Міжміський код та телефон, факс (04145) 76-2-31 (04145) 76-2-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00292468.smida.gov.ua в мережі Інтернет 30.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.11.2018 припинено повноваження Голова Правлiння Ладигiн Олександр Сергiйович 0
Зміст інформації:
29.11.2018 р. Рiшенням Наглядової ради АТ "Лезникiвський кар"єр" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 29.11.2018р.) припинено повноваження Голови Правлiння Ладигiна Олександра Сергiйовича, який перебував на посадi з 18.10.2008 р. по 29.11.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: заява про звiльнення з посади за власним бажанням.
29.11.2018 обрано Голова Правлiння Чайка Валерiй Васильович 0
Зміст інформації:
29.11.2018 р. Рiшенням Наглядової ради АТ "Лезникiвський кар"єр" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 29.11.2018р.) з 30.11.2018р. обрано на посаду Голови Правлiння Чайку Валерiя Васильовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0%. Строк, на який обрано – безстроково. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2017 начальник земельного вiддiлу Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРО-БОГУСЛАВЩИНА-ЕКО". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.