Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Ладигiн Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 12113 Житомирська область, Хорошiвський район, селище Червоногранiтне вул. Гранiтна, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00292468
5. Міжміський код та телефон, факс (04145) 76-2-31 (04145) 76-2-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00292468.smida.gov.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 припинено повноваження член (Голова) Наглядової ради Курмаєв Марат Костянтинович
0.00065
Зміст інформації:
20.04.2018 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена (Голови) Наглядової ради Курмаєва Марата Костянтиновича, який перебував на посадi з 27.04.2017 р. по 20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00065% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
20.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Поляков Святослав Євгенiйович
0.00043
Зміст інформації:
20.04.2018 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Полякова Святослава Євгенiйовича, який перебував на посадi з 27.04.2017 р. по 20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00043% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
20.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Савчук Олександр Михайлович
0.0015
Зміст інформації:
20.04.2018 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Савчука Олександра Михайловича, який перебував на посадi з 27.04.2017 р. по 20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,0015% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
20.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Лук’янчук Iван Григорович
0.00022
Зміст інформації:
20.04.2018 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Лук’янчука Iвана Григоровича, який перебував на посадi з 27.04.2017 р. по 20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На момент прийняття рiшення особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00022% вiд статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства
20.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Сiдько Олександра Станiславiвна
0
Зміст інформації:
20.04.2018 р. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" припинено повноваження члена Наглядової ради Сiдько Олександри Станiславiвни, яка перебувала на посадi з 27.04.2017 р. по 20.04.2018 року. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера Компанiї «IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (IKODIPLO TRADING LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 217569, який володiє пакетом акцiй, що становить 1,14751% вiд статутного капiталу товариства. Пiдстави такого рiшення: закiнчення термiну обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
20.04.2018 обрано член (Голова) Наглядової ради Курмаєв Марат Костянтинович
0.00065
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 20.04.2018 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Курмаєва Марата Костянтиновича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00065% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Генерального директора ТОВ "Консалтекспоцентр", заступник Генерального директора ТОВ "Алтекс". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Лезникiвський кар‘єр» вiд 20.04.2018 р. Курмаєв М.К. обраний Головою Наглядової ради.
20.04.2018 обрано член Наглядової ради Поляков Святослав Євгенiйович
0.00043
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 20.04.2018 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Полякова Святослава Євгенiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00043% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з правових питань ТОВ "Нова iнвестицiйна група". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано член Наглядової ради Лук’янчук Iван Григорович
0.00022
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 20.04.2018 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Лук’янчука Iвана Григоровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,00022% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора з безпеки та охорони пiдприємства ТОВ «Червоногранiтний кар‘єр». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано член Наглядової ради Савчук Олександр Михайлович
0.0015
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 20.04.2018 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради акцiонера Савчука Олександра Михайловича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На момент прийняття рiшення посадова особа володiла пакетом акцiй, що становить 0,0015% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «Альто Енерджi». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2018 обрано член Наглядової ради Сiдько Олександра Станiславiвна
0
Зміст інформації:
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради 20.04.2018 р. рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лезникiвський кар"єр" обрано членом Наглядової ради Сiдько Олександру Станiславiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Посадова особа, є представником акцiонера Компанiї «IКОДIПЛО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» (IKODIPLO TRADING LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 217569, який володiє пакетом акцiй, що становить 1,14751% вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який обрано – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа-пiдприємець. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.