Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Ладигiн Олександр Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 12135 Житомирська обл., Хорошiвський р-н, с. Червоногранiтне вул. Гранiтна, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00292468
5. Міжміський код та телефон, факс (04145) 76231 (04145) 76231
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00292468.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства


з/п
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 21.03.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна компанiя Вєлєс Капiтал" 33847438 56.267 0
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр" повiдомляє, що 21.03.2018р. було отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 05.03.2018р.
У зв'язку з чим стало вiдомо, що пакет власника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна компанiя Вєлєс Капiтал" (iдентифiкацiйний код 33847438), який становив 1299405 шт. або 67,497% голосуючих акцiй емiтента (1299405 шт. або 56,267 % до статутного капiталу) зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцiй емiтента (0 шт. або 0% до статутного капiталу).
2 21.03.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РОСВЕСТ" 33847396 24.185 80.452
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство ""Лезникiвський кар'єр" повiдомляє, що 21.03.2018р. було отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 05.03.2018р.
У зв'язку з чим стало вiдомо, що пакет власника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РОСВЕСТ" (iдентифiкацiйний код 33847396), який становив 558523 шт. або 29,012% голосуючих акцiй емiтента (558523 шт. або 24,185% до статутного капiталу) збiльшився до 1857928 шт. або 96,508% голосуючих акцiй емiтента (1857928 шт. або 80,452% до статутного капiталу).