Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 18.10.2008
Дата публікації 21.10.2008 12:10:09
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 01133, м.Київ вул. Щорса, 29
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: 18.10.2008 р. позачергові Загальні збори акціонерів, що відбулися 18.10.2008 р. (протокол б/н від 18.10.2008 р.), прийняли рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): додатково планується випустити 39 258 967 простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 гривень кожна; загальна вартість акцій Товариства, що випускаються додатково становить 9 814 741,75 гривень. Планується провести закрите (приватне) розміщення акцій.

Тип, форми існування цінних паперів, що розміщуються: акції прості іменні документарної форми існування.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: Статутний капітал Товариства планується збільшити на 9 814 741,75 гривень до 10 392 079,50 гривень.

У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення. Акції додаткової емісії розміщуються за ціною, що дорівнює номінальній вартості акцій. Одна акція – 0,25 грн. Загальний розмір суми оплати (загальна вартість акцій) визначається шляхом множення кількості акцій, що вказана в Договорі купівлі-продажу, на номінальну вартість акції, яка складає 0,25 грн. за одну акцію.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій , а саме:
МАЛЕРА ЛІМІТЕД (Місцезнаходження: Кіпр, Лімассол, п.с. 3021, вул. Архієпіскопа Макаріоса ІІІ, 146, «АЛЬФА ХАУЗ», 4-й поверх): кількість акцій акціонера становить 1868709 акцій, частка у статутному капіталі до розміщення: 80,919 % .

Співвідношення (у відсотках) кількості простих іменних акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента: 1700%.

Співвідношення (у відсотках) загальної кількості простих іменних акцій в обігу до розміру статутного капіталу емітента: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Інвестори отримають права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України.

Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України (гривні).

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: збільшення статутного капіталу , поповнення обігових коштів Товариства.

Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, (наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами): рішення про розміщення цінних паперів прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів, що відбулися 18.10.2008 р. Акції, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не придбавались. Товариство не має інформації щодо осіб, які мають намір придбати акції додаткової емісії.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Рішенням про розміщення акцій та Статутом Товариства не передбачено можливості конвертації акцій в інші цінні папери.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Проспект емісії не затверджувався.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович