Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.03.2019
Дата публікації 25.02.2019 17:38:26
Найменування емітента* Акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вулиця Гранітна, будинок 1
Керівник* Чайка Валерій Васильович - Голова Правління. Тел: 0414576231
E-mail* sfaydyuk@lezniki.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468

Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна, буд 1.

28 березня 2019 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 28 березня  2019 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 22 березня 2019 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),

включених до проекту  порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання

Проект рішення

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії Синьова Ірина Олександрівна, члени  комісії Іваницька Валентина Йосипівна, Ковальчук Аліна Петрівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лезниківський кар‘єр» з моменту закриття загальних зборів акціонерів АТ «Лезниківський кар‘єр».

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

Обрати Сідько Олександру Станіславівну -  Головою річних Загальних зборів акціонерів, Сиротіна Дмитра Вікторовича­ Секретарем річних Загальних зборів

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування

1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;

2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.

3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

1. Затвердити звіт Голови Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2018 рік.

2. Визнати роботу Голови Правління АТ «Лезниківський кар‘єр»  у 2018 році задовільною.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

1. Затвердити звіт Наглядової ради  АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «Лезниківський кар‘єр» у 2018 році задовільною.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2018 рік.

 1. Розподіл збитків Товариства

Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства  у 2018 році в сумі 442 тис. грн. на 2019 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2019 рік.

 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1,  у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в  приймальні Голови Правління. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Чайка Валерій Васильович, тел.: (04145) 76-2-31.

В дату проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 • від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у поряду, передбаченому вище, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;
 • до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
 • не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
 • не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з  проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
 • оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів ¾ документ, що посвідчує особу, а також  документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного00292468.smida.gov.ua

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4901

902

Основні засоби (за залишковою вартістю)

458

246

Запаси

––

––

Сумарна дебіторська заборгованість

4443

655

Гроші та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-71180

-76057

Власний капітал

-70603

-69573

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

577

577

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

78579

78581

Поточні зобов'язання і забезпечення

789

762

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-442

185

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2309351

2309351

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,19

0,08

Наглядова рада АТ «Лезниківський кар‘єр».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чайка Валерій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2019
(дата)