Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 21.03.2018 14:31:06
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вулиця Гранітна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова Правління. Тел: 0414576231
E-mail* sfaydyuk@lezniki.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468

Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна, буд 1.

20 квітня 2018 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 20 квітня  2018 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 16 квітня 2018 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),

включених до проекту  порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання

Проект рішення

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії Вересівська Тетяна Леонідівна, члени  комісії Іваницька Валентина Йосипівна, Ковальчук Аліна Петрівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезниківський кар‘єр» з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезниківський кар‘єр».

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

Обрати Сідько Олександру Станіславівну -  Головою річних Загальних зборів акціонерів, Сиротіна Дмитра Вікторовича­ Секретарем річних Загальних зборів

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування

1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;

2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.

3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

1. Затвердити звіт Голови Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2017 рік.

2. Визнати роботу Голови Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр»  у 2017 році задовільною.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

1. Затвердити звіт Наглядової ради  ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «Лезниківський кар‘єр» у 2017 році задовільною.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2017 рік.

 1. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «Лезниківський кар‘єр» у 2017 році, у сумі 185 000,00 (сто вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) на покриття збитків минулих періодів.

2. За підсумками діяльності ПАТ «Лезниківський кар‘єр» у 2017 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

 1. Зміна найменування Товариства

Змінити найменування Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до норм законодавства, у т.ч. Закону України «Про акціонерні товариства»:

1)  українською мовою: повне найменування – з Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр» на Акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр»; скорочене найменування – з ПАТ «Лезниківський кар‘єр» на АТ «Лезниківський кар‘єр»;

2) російською мовою: повне найменування – з Публичное акционерное общество «Лезниковский карьер» на Акционерное общество «Лезниковский карьер»; скорочене найменування – з ПАО «Лезниковский карьер» на АО «Лезниковский карьер»;

3) англійською мовою: повне найменування – з Public Joint Stock Company "Leznikivsky Quarry" на Joint Stock Company "Leznikivsky Quarry"; скорочене – з PJSC "Leznikivsky Quarry" на JSC "Leznikivsky Quarry"

 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації

1. У зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до нормзаконодавства України, у т.ч. Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр» Ладигіна Олександра Сергійовича  від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та  здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Сідько Олександри Станіславівни – представника ІKODIPLO TRADING LIMITED (ІКОДІПЛО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД); Курмаєва Марата Костянтиновича; Полякова Святослава Євгенійовича; Лук’янчука Івана Григоровича; Савчука Олександра Михайловича.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з  членами Наглядової ради

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр» підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради  Товариства

 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1,  у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в  приймальні Голови Правління. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович, тел.: (04145) 76-2-31.

В дату проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 • від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у поряду, передбаченому вище, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;
 • до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
 • не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
 • не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з  проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
 • оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів ¾ документ, що посвідчує особу, а також  документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного00292468.smida.gov.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

902

1511

Основні засоби (за залишковою вартістю)

246

837

Запаси

––

––

Сумарна дебіторська заборгованість

655

661

Гроші та їх еквіваленти

1

13

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-76057

-76242

Власний капітал

-69573

-69573

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

577

577

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

78581

69347

Поточні зобов'язання і забезпечення

762

10683

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

185

-13464

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2309351

2309351

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,08

-5,83

Наглядова рада ПАТ «Лезниківський кар‘єр».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018
(дата)