Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 27.03.2017 19:41:16
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова Правління. Тел: 0414576231
E-mail* sfaydyuk@lezniki.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468

Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (Леніна), буд 1

27 квітня 2017 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (Леніна) буд.1 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 27 квітня  2017 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 21 квітня 2017 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),

включених до проекту  порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання

Проект рішення

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії Вересівська Тетяна Леонідівна, члени  комісії Іваницька Валентина Йосипівна, Ковальчук Аліна Петрівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезниківський кар‘єр» з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезниківський кар‘єр».

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

Обрати Сідько Олександру Станіславівну -  Головою річних Загальних зборів акціонерів, Сиротіна Дмитра Вікторовича­ Секретарем річних Загальних зборів

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування

1) Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин;

2) Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.

3) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

1. Затвердити звіт Голови Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2016 рік.

2. Визнати роботу Голови Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр»  у 2016 році задовільною.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

1. Затвердити звіт Наглядової ради  ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2016 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «Лезниківський кар‘єр» у 2016 році задовільною.

 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2016 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії  ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2016 рік задовільною.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «Лезниківський кар‘єр» за 2016 рік.

 1. Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік

Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році в сумі 13464 тис. грн. на 2017 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2017 рік.

 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації

1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр» Ладигіна Олександра Сергійовича  від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та  здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

 1. Про скасування внутрішнього положення Про Ревізійну комісію Товариства

Скасувати внутрішнє положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр», затверджене загальними зборами акціонерів 20 квітня 2011р.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Курмаєва Марата Костянтиновича; Жданова Сергія Анатолійовича; Полякова Святослава Євгенійовича; Лук’янчука Івана Григоровича; Компанії «ІКОДІПЛО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (IKODIPLO TRADING LIMITED), реєстраційний номер НЕ 217569.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з  членами Наглядової ради

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Лезниківський кар‘єр» підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради  Товариства

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Сиротін Дмитро Вікторович, Терещенко Олена Миколаївна, Савчук Олександр Михайлович.

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства

Не обирати членів Ревізійної комісії

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (Леніна) буд.1,  у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в  приймальні Голови Правління, а у день проведення  загальних зборів — у місці їх проведення.  Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович, тел.: (04145) 76-2-31.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного00292468.smida.gov.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний

Попередній

Усього активів , в т.ч:

10272

12107

Основні засоби 

837

1852

Довгострокові фінансові інвестиції 

2806

2806

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

5320

6152

Грошові кошти та їх еквіваленти 

13

1

Нерозподілений прибуток 

(76242)

(62778)

Власний капітал 

(69758)

(56294)

Статутний капітал 

577

577

Довгострокові зобов'язання 

69347

60675

Поточні зобов'язання 

10683

7726

Чистий прибуток (збиток) 

(13464)

(24297)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №57 від 24.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2017
(дата)