Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016
Дата публікації 10.03.2016 16:46:39
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова Правління. Тел: 0414576231
E-mail* sfaydyuk@lezniki.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення РІЧНИХ загальних зборів АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468

Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна (Гранітна), буд 1

14 квітня 2016 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна (Гранітна), буд.1 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 14 квітня  2016 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 08 квітня 2016 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:           

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

3.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.  

5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2015 рік.

7.Про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.

8.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, буд 1,  у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в  приймальні Голови Правління, а у день проведення  загальних зборів — у місці їх проведення.  Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович, тел.: (04145) 76-2-31

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний

Попередній

Усього активів , в т.ч:

12107

15649

Основні засоби 

1852

3923

Довгострокові фінансові інвестиції 

2806

2806

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

6152

7119

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1

2

Нерозподілений прибуток 

(62778)

(38481)

Власний капітал 

(56294)

(31997)

Статутний капітал 

577

577

Довгострокові зобов'язання 

60675

40217

Поточні зобов'язання 

7726

7429

Чистий прибуток (збиток) 

(24297)

(21041)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3

4

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 04.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління   Ладигін О.С.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2016
(дата)