Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2015
Дата публікації 12.03.2015 17:59:52
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова Правління. Тел: 0414576231
E-mail* sfaydyuk@lezniki.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17 квітня 2015 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, буд.1 (в приміщенні їдальні). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 17 квітня 2015 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 10 квітня 2015 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2014 рік. 3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2014 рік. Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, буд 1, у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в приймальні Голови Правління, а у день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович, тел.: (04145) 76-2-31 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний Попередній Усього активів , в т.ч: 15649 30832 Основні засоби 3923 3927 Довгострокові фінансові інвестиції 2806 8253 Запаси - 9608 Сумарна дебіторська заборгованість 7119 4552 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2 Нерозподілений прибуток (38481) (17440) Власний капітал (31997) (10956) Статутний капітал 577 577 Довгострокові зобов'язання 40217 20386 Поточні зобов'язання 7429 21402 Чистий прибуток (збиток) (21041) (1933) Середньорічна кількість акцій (шт.) - - Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 87 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2015 р. № 46, «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління (підпис) О.С.Ладигін 12.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2015
(дата)