Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2014
Дата публікації 18.03.2014 16:48:05
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова Правління. Тел: 0414576231
E-mail* sfaydyuk@lezniki.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр»
Місцезнаходження товариства: 12135 Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, буд 1
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468
Дата проведення загальних зборів:
23 квітня 2014 року
Час проведення загальних зборів: 11-00 годині
Місце проведення загальних зборів: 12135 Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, буд 1
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація проводитиметься 23 квітня 2014 р. за місцем їх проведення, з 10:00 до 10:45.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на: на 17 квітня 2014 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2013 рік.
7. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вул. Леніна, буд 1, у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в приймальні Голови Правління, а у день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович, тел.: (04145) 76-2-31
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний Попередній
Усього активів , в т.ч: 26387 18336
Основні засоби 3972 10344
Довгострокові фінансові інвестиції 8253 1717
Запаси 9608 3069
Сумарна дебіторська заборгованість 4552 3181
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 25
Нерозподілений прибуток -17440 -15507
Власний капітал -10956 -9023
Статутний капітал 907 907
Довгострокові зобов'язання 20386 20386
Поточні зобов'язання 21402 10882
Чистий прибуток (збиток) -1933 -11176
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 87 198
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 49 (1802) від 13.03.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління О.С.Ладигін
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2014
(дата)