Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2011
Дата публікації 11.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ


Повне найменування товариства: Відкрите акціонерне товариство «Лезниківський кар’єр».
Код ЄДРПОУ: 00292468.
Місцезнаходження товариства: 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1.

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2011 року.
Час проведення загальних зборів: 11-00 годин.
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1 (в приміщенні їдальні).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація проводиться в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення з 10-00 години до 10-45 години.
Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:
• акціонерам – документ, що посвідчує особу;
• представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно із зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеним на дату проведення загальних зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів, процедурних питань.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2010 рік.
7. Про затвердження Договорів, укладених Товариством.
8. Про надання попередньої згоди на укладання Договорів.
9. Про відкликання члена Наглядової Ради Товариства.
10. Про обрання члена Наглядової Ради Товариства.
11. Про відкликання члена Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання члена Ревізійної комісії Товариства.
13. Про скасування деяких рішень загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20 грудня 2008 року.
14. Про зміну найменування Товариства у зв‘язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Про скасування внутрішніх положень Товариства. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
17. Про визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента.
18. Внесення змін та доповнень до цивільно-правових та/або трудових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Щодо ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів звертайтесь за телефоном (04145) 3-37-26.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в приймальні Голови Правління.
Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління – Ладигін Олександр Сергійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний / Попередній
Усього активів 33320 / 23210
Основні засоби 16464 / 10221
Довгострокові фінансові інвестиції -/ -
Запаси 1118 /953
Сумарна дебіторська заборгованість 12502/ 7789
Грошові кошти та їх еквіваленти 2/ 16
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 7364 /7992
Статутний капітал 577 /577
Довгострокові зобов'язання 11720 /680
Поточні зобов'язання 16959 /16694
Чистий прибуток (збиток) (626) /(81)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2309351/ 2309351
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - /-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -/ -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 92 /211

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті "Житомирщина" №25 від 04.03.2011 р. та в "Відомостях ДКЦПФР" №42(1047) від 03.03.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2011
(дата)