Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2010
Дата публікації 09.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Виконавчий орган Відкритого акціонерного товариства „ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР‘ЄР” (код ЄДРПОУ 00292468, місцезнаходження: Україна, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, с. Червоногранітне, вул. Леніна, 1) повідомляє Вас, що 23 квітня 2010 року о 12-00 за адресою: Україна, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, с. Червоногранітне, вул. Леніна, 1, у приміщенні їдальні, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства „ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР‘ЄР”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 році. Затвердження Звіту Виконавчого органу.
3. Звіт Наглядової Ради про діяльність в 2009 році. Затвердження Звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії та висновки стосовно річного звіту та балансу за 2009 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження балансу та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
6. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2009 рік.
7. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі про:
7.1. обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію, визначення органу Товариства, уповноваженого затвердити умови договору з депозитарієм, надання повноважень на укладення договору з обраним депозитрієм;
7.2. обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, визначення органу Товариства, уповноваженого затвердити умови договору із зберігачем, надання повноважень на укладення договору з обраним зберігачем;
7.3. припинення дії Договору на ведення реєстру в зв’язку з дематеріалізацією акцій Товариства та визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів;
7.4. затвердження рішення про дематеріалізацію
7.5. порядок вилучення сертифікатів акцій;
7.6. затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам;
7.7. визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію.
8. Про відміну деяких рішень, прийнятих Загальними Зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.12.2008 р.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.

Для участі в загальних зборах при собі необхідно мати :
1. Документ, який засвідчує особу (паспорт) акціонера або його уповноваженого представника.
2. Представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Кожен акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше 30 днів до дня проведення Загальних зборів.
Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2010 року з 10.45 до 11.45.


Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показників період
Звітний 2009 р. Попередній 2008 р.
Всього активів 25366 24192
Основні засоби 17768 11765
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 953 252
Сумарна дебіторська заборгованість 7789 11802
Грошові кошти і їх еквівалент 16 234
Нерозподілений прибуток 1508 1589
Власний капітал 7992 8073
Статутний капітал 577 577
Довгострокові зобов'язання 680 680
Поточні зобов'язання 16694 15439
Чистий прибуток (збиток) (81) 2670
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2309351 2309351
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума грошей, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 211 204

За додатковою інформацією щодо проведення загальних зборів товариства звертатись до Голови Правління за телефоном (04145) 76231

Виконавчий орган ВАТ „Лезниківський кар‘єр ”.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано:
Відомості ДКЦПФР №39 від 03.03.2010 р. , газета «Прапор» від 04.03.2010 р. №10 (8937).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.06.2010
(дата)