Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.03.2020 16:13:01
Дата здійснення дії: 09.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Лезниківський кар'єр"
Код за ЄДРПОУ:  00292468
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468

Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна, буд 1.

 

09 квітня 2020 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 09 квітня  2020 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 03 квітня 2020 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),

включених до проекту  порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання

Проект рішення

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії Синьова Ірина Олександрівна, члени  комісії Іваницька Валентина Йосипівна, Ковальчук Аліна Петрівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лезниківський кар‘єр» з моменту закриття загальних зборів акціонерів АТ «Лезниківський кар‘єр».

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Обрати Сиротіна Дмитра Вікторовича -  Головою річних Загальних зборів акціонерів, Савчука Олександра Михайловича - Секретарем річних Загальних зборів.

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.

1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин.

2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.

3. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

1. Затвердити звіт Голови Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2019 рік.

2. Визнати роботу Голови Правління АТ «Лезниківський кар‘єр»  у 2019 році задовільною.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

1. Затвердити звіт Наглядової ради  АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2019 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «Лезниківський кар‘єр» у 2019 році задовільною.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2019 рік.

 1. Розподіл збитків Товариства.

Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства  у 2019 році в сумі 334 тис. грн. на 2020 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2020 рік.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Сідько Олександри Станіславівни – представника ІKODIPLO TRADING LIMITED (ІКОДІПЛО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД); Курмаєва Марата Костянтиновича; Полякова Святослава Євгенійовича; Лук’янчука Івана Григоровича; Савчука Олександра Михайловича.

 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та  здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Наглядову раду Товариства. Затвердження нової редакцій Положення про Наглядову раду Товариства.

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

 1. Визначення основних напрямів та видів діяльності Товариства.

1. Визначити наступні основні напрями та види діяльності Товариства:

 • діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (як основний, код КВЕД 46.18);
 • неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90);
 • оптова торгівля верстатами (код КВЕД 46.62);
 • оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва (код КВЕД 46.63);
 • установлення та монтаж машин і устатковання (код КВЕД 33.20);
 • ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення (код КВЕД 33.12);
 • надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. (код КВЕД 63.99);
 • дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки (код КВЕД 73.20);
 • консультування з питань комерційної діяльності й керування (код КВЕД 70.22).

2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства здійснити необхідні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних із зміною видів економічної діяльності Товариства. Надати право Голові Правління Товариства видати довіреність для здійснення державної реєстрації відповідних змін.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства до наступних річних загальних зборів акціонерів приймати рішення щодо визначення видів економічної діяльності Товариства та/або внесення змін до них.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з  членами Наглядової ради.

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради  Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Хорошівський  район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1,  у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в  приймальні Голови Правління. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Чайка Валерій Васильович, тел.: (04145) 76-2-31.

В дату проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 • від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у поряду, передбаченому вище, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;
 • до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
 • не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
 • не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з  проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
 • оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів ¾ документ, що посвідчує особу, а також  документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання)

Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність  також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому законодавством порядку.
 • Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи (видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами), Договір про управління або Договір доручення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
 • Для керівника акціонера-юридичної особи  – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • для неповнолітніх акціонерів – свідоцтво про народження (за відсутності паспорта), копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
 • для представника неповнолітнього акціонера – свідоцтво про народження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано  від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на  19.02.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій, випущених АТ «Лезниківський кар‘єр» становить 2 309 351 штук, з них  кількість голосуючих простих іменних акцій становить 1 925 141  штук. АТ «Лезниківський кар‘єр» не випускало привілейованих акцій. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного00292468.smida.gov.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4877

4901

Основні засоби (за залишковою вартістю)

423

458

Запаси

––

––

Сумарна дебіторська заборгованість

4454

4443

Гроші та їх еквіваленти

1

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-71514

-71180

Власний капітал

-70937

-70603

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

577

577

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

78579

78579

Поточні зобов'язання і забезпечення

1101

789

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-334

-442

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2309351

2309351

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,14

-0,19

 

Наглядова рада АТ «Лезниківський кар‘єр»